CZECH SPRING

CZECH SPRING

„Science is new magic.“

akce: CZEXPO 2020

místo: EXPO, Dubai

generální dodavatel: MCI group

 

koncept:         

Návrh se odkazuje k systému S.A.W.E.R., který je srdcem a technologickým jádrem pavilonu. Jeho podstatou, projevující se na mnoha úrovních je transformace. Proměňuje vzduch ve vodu, suchá poušť v kvetoucí zahradu i pohled lidí na Českou republiku.

Technologie je přirozeně integrována do organismu pavilonu a společně s ním tvoří silnou manifestaci hybridního ekosystému, v jehož rámci interaguje příroda a technologie. Prolínání těchto dvou na první pohled odlišných světů vytváří nečekanou symbiózu.

Objekt se stává ztělesněním proměny a metaforou technologie, kterou neskrývá v uzavřených prostorách, ale vystavuje ji na odiv ve formě mraku potrubí - Sawer Cloud, který propojuje všechny jeho části. Trajektorie mezi jednotlivými místy procesu proměny jsou cévami organismu pavilonu a tvoří základ organické formy. Struktura není jen pasivní dekorací, ale její jednotlivé části jsou napojeny na systém S.A.W.E.R. Stává se tak aktivní součástí systému, který reprezentuje. Pavilon není pouze mrtvou schránkou, ale je živým organismem, jehož je proces proměny metabolismem.

Komplexní forma mraku propojuje nejen součásti systému, ale myšlenkově se vztahuje k tématu EXPO2020 – Connecting Minds, Creating Future. Konektivita je další z vlastností systému S.A.W.E.R. Množství toků uvnitř systému je na první pohled těžko pochopitelné. Díky struktuře, která vše propojuje je i porozumění procesu proměny jednodušší. Potrubí, které v exteriéru tvoří mrak, přechází do interiéru, kde se prolíná s dalšími technologickými rozvody, které jsou ve většině ponechány jako pohledové. Důraz je přitom kladen především na součásti kultivačního systému, které jsou umístěny v přímé vazbě na těžiště pavilonu. Přiznání technologie je v pavilonu povýšeno na její vystavení.

Návrh pavilonu společně s jeho expozicí je založený na obsahu a příběhu, který je inspirován podstatou fungování systému S.A.W.E.R. Fyzikální princip je transformován do prostoru, který se stává novým médiem pro komunikaci návštěvníkem.

 

ENG:

concept:         

The concept refers to the substance of the S.A.W.E.R. system as the heart and technological core of the pavilion. Its substance that is manifested on many levels is transformation. It turns air in water, arid desert in a flowering garden and it also changes the way people perceive the Czech Republic. An inevitable condition of such transformation potential is a considerable complexity of the system that grows through the whole object.

The technology is naturally integrated to the pavilion organism and, together with it, is strongly manifests a hybrid ecosystem in the framework of which nature and technology interact. The intermingling of these two words, so different at first sight, forms an unexpected symbiosis. The lifeblood of the pavilion organism is water that penetrates and unifies all its parts starting with the garden that is irrigated by it to a spring that is fed by it up to an organic form of a cloud that is inspired by it. At the same time, water features a symbol of transformation force hidden inside the pavilion.

The object becomes an embodiment of transformation and metaphor of technology that is not hidden in closed premises - it is displayed to be admired in the form of a  pipeline cloud - Sawer Cloud that interconnects all its components. Trajectories between individual transformation process points are veins of the pavilion organism and they feature the foundation of the organic form. The structure is not a mere passive decoration, it individual components are connected to the S.A.W.E.R. system. This way it becomes an active part of the system it represents. In the central space, water drops from the end bunches, circulating air blows at the entrance, veins in the garden may work as lines distributing nutrient solution. The pavilion is not a mere dead shell, it is a living organism and the transformation process works as its metabolism. This architectural concept underlines quite well the central topic of the mysterious transformation of seemingly empty invisible air to tangible water. This miraculous process is an outcome of new magic based on science and technology.

The complex cloud form interconnects not only system components but it is spiritually related to the topic of the EXPO2020 - Connecting Minds, Creating Future. Connectivity is another property of the system S.A.W.E.R. The number of flows inside the system is difficult to be understood at the first sight. The understanding of the transformation process is simpler thanks to the structure that interconnects all. The pipeline shaped as a cloud in the exterior enters the interior where is gets mixed with other technological distribution pipelines that are mostly designed as exposed ones. Emphasis is placed primarily on parts of the cultivation system that are located in a way to be directly bound to the centre of gravity of the pavilion. The installation of the technological systems  in the pavilion has been promoted to their exposure.