GROTTO 4.0: EAB WORKSHOP

GROTTO 4.0: EAB WORKSHOP

„Oživlý prostor, v něm zakotvena skrytá dynamika. Tato skrytá síla má svůj vlastní cíl, sleduje jej, aniž se ohlíží na fyzikální pravidla. “

anotace:         

Workshop Grotto 4.0 je zaměřen na pokročilou fabrikaci, založenou na přírodních procesech a materiálech, se kterými pracuje v kontextu barokní estetiky. Historickou inspiraci přírodními formami reinterpretuje v duchu přístupu Driven by Environment. Nabízí hlubší souvislosti, odkrývající podstatu přírodních procesů a nástroje pro jejich digitalizaci a prototypaci.

akce: EAB #3

místo: GJF, Praha

foto: Jan Tůma, Martin Gsandtner

 

 

popis:

Projekt je inspirován estetikou barokních grott, které přenáší přírodní tvarosloví do člověkem utvářeného prostoru dle principu „artificialia et naturalia“. Grotty jsou mystickými místy, temnými jeskyněmi s nekonečnou tvarovou variací krasových dómů. Tato mnohost se zdánlivě vymyká veškerým parametrům a zákonitost vzniku forem je na první pohled skryta. Po hlubším zkoumání však skýtá možnosti transkripce pro fabrikaci.

Klíčem k uchopení procesu je pochopení jeho procedurální podstaty a materiálových vlastností a jejich převod do procesu fabrikace. Od tohoto schématu se odvíjí i struktura workshopu. Na úvod jsou představeny nástroje pro simulaci krasových procesů v digitálním rozhraní a možnosti jeho propojení  s procesem výroby. Hlavním výrobním nástrojem je robotické rameno. Základy práce s ním, jeho ovládání a programování je náplní další části. Druhým okruhem, který navazuje na tvorbu a transkripci procesů, je materiálový výzkum. Ten v sobě spojuje testování a výběr optimální hmoty a návrh řízené aplikace, která je nedílnou součástí procesu výroby. V rámci workshopu bude výše popsanou metodou vytvořen segment grotty společně s vizí její celkové podoby.

Workshop tak nabízí  možnost osvojení si komplexního procesu pokročilé fabrikace a tvorby objektů, jejichž estetika má kořeny přírodních procesech. Jedná se nový pohled na formu v prostoru, který se zabývá nejen výsledkem, ale zároveň akcentuje i proces vzniku, který skýtá širokou škálu možností modifikace. Představuje způsob uvažování, navrhování a výroby, který je kontextuálně zakotven v historii a přírodních zákonitostech, ale využívá všech možností, které poskytuje neustále se vyvíjející segment průmyslu 4.0.